Lehtikirjoituksia 2009

Uusi lahti Wednesdayna 25. Novemberta 2009

Mitä on politiikka ja populismi?

Mitä on politiikka ja populismi? Politiikka on  kokonaisnäkemykseen tai aatteeseen pohjautuvaa toimintaa ,jolla pyritään vaikuttamaan valtiollisiin tai yhteiskunnallisiin asioihin. Usein sanaa käytetään puolueiden toiminnasta. Politiikka voi tarkoittaa julkisyhteisön päätöksentekoa .Politiikka on toimimista jonkin asian puolesta jotain toista asiaa vastaan. Politiikka on myös määritelty ”eturistiriidaksi päämääristä”. Kari Palonen on todennut politiikkaa olevan siellä, missä voi tehdä toisin.Toiminta muuttuu poliittiseksi silloin kun on tehtävä ratkaisuja kahden tai useamman vaihtoehdon välillä.Yksinkertaistaen voidaan puhua myös vain yhteisten asioiden hoitamisesta.

Populismi  tarkoittaa kansansuosioon kansankiihotuksellisin keinoin tähtäävä poliittista toimintaa. Populismi voidaan käsittää aatteena, joka korostaa ihmisarvoa ja demokratiaa. Jos moittii toista populistiksi, asettuu itse elitistiseen rooliin. Sanaa tulee käyttää siis harkiten muiden toimintaa arvioidessa. Populistin leiman saaneet henkilöt mielipiteineen eivät aina tule kuulluksi. Asioita ei haluta kriittisesti ja objektiiviseksi arvioida. Toisaalta populisti voi näyttäytyä  uskottavana asiantuntijana. Populismin  leiman saatuaan asia tai henkilö voi jäädä  yksin Kannattajia voi saada, jos teema on helppo. Kaikissa populistisissa ajatuksissa on yleensä jokin terve lähtökohta. Henkilökohtaiset tai poliittiset intressit voivat supistaa ne  yksioikoisuuden, fanatismin tai yksinkertaistamisen  muottiin.
 
Populismissa usein osaoptimoidaan ja katsotaan asioita yksinkertaistaen. Syyt ovat inhimillisiä. Objektiivinen lähestymistapa ja itsensä ulkoistaminen  on vaikeaa tai mahdotonta. Aina sitä ei  haluta – halutaan käsitellä asiat yksilön kautta ja suljetaan silmät ympäröivältä todellisuudelta. Syy voi olla poliittinen peli, osatotuuden kertominen tai kertomatta jättäminen ei ole valehtelua , mutta eettisesti arveluttavaa.
Taustalla voi olla tunnetta,  tietoa, vallanhalua ja äänestäjien mielistelyä Yksityiskohtiin ja niiden esillä pitämiseen on helppo paeta kokonaisuuksien hallintaa. Politiikassa vastuun ottamista on se, että hankkimansa tiedon perusteella osaa sijoittaa kuntalaisilta ja ympäriltä tulevat asiat viitekehykseen ja mittasuhteisiin. Sen pitäisi olla tavoite, jos politiikka käsitetään yhteisten asioiden hoitamisena. Eturistiriitamääritteen kautta ymmärrettynä tietoinen populismi on osa politiikkaa. Yksityiskohtien näkökulmista katsottuna kaikki toiminnot saadaan näyttämään  koskemattomilta, periaatteellisilta ja itseoikeutetuilta. Jos asioita pyrkii katsomaan laajasti, tulevien sukupolvien  ja yleisten tosiasioiden kannalta, asiat näyttäytyvät  moniulotteisimpina.

Kun poliittisessa pelissä populismia käytetään aseena, vaikeutuu päätöksenteko. Tosiasiat alkavat hämärtyä ajankäytöllisistä, tieto tai tunnesyistä. Henkilökohtaisten reviirien puolustaminen ja tasapainoilu  poliittisten ryhmien ja kuntalaisten edun välillä voi käydä sietämättömäksi..Asioita on  paljon. Pelille ei pitäisi olla aikaa, jos tavoitteena on vastuullinen päätöksenteko. Aidostikin hyvää tarkoittavat ajatukset ja esitykset voidaan toisaalta leimata populistisiksi, jos halutaan estää niiden eteneminen pelien takia. Päätöksentekijöiden kannattaisi  kysyä itseltään, miksi lähdin mukaan? Kaikilla on ainakin lähtöruudussa ollut aiheesta käsitys. Siihen alkukosketukseen käsiksi pääseminen voi helpottaa toimintansa arviointia  ja työskentelyä yhteisen hyvän eduksi.

Kannanotot ovat parhaimmillaankin yhtä painavia kun niiden perustana oleva tieto. Poliitikkojen tärkeänä roolina on olla kuntalaisten mielipideiden  suodattimena ja rakentaa viesteistä päämääriä, jotka ohjaavat pitkäjänteiseen työhön kokonaisuuksien parantamiseksi .Kuntatalouden realiteettien tiedostaminen on avainasemassa silloin, kun keskustellaan mm.palveluista. Jotta aitoa keskustelua syntyisi, asioiden painoarvo myös kustannustasolla tulisi tiedostaa. Kunnissa kaivataan arvokeskustelua ja avointa keskustelua priorisoinnista. Muutoksiin kuntasektorilla pitäisi päästä ilman poliittisen pelin ja populismin taakkaa. Kyky ajatella tänään toisin kuin eilen erottaa viisaan ja kangistuneen.

Kunnissa tehtyjen toimien tuloksellisuuden arvionti on suuri haaste. Sen kehittämiseen tarvitaan paljon poliittista tahtoa ja yhteistyötä viranhaltijoiden kanssa.
Yhteisten asioiden hoitaminen edellyttää matkaa omaan arvomaailmaansa ja  poliittisiin motiiveihinsa.