Hyvinvointialueet tulevat.

Miksi ja ketä äänestäisit? 

Aluevaalit järjestetään ensimmäistä kertaa nyt tammikuussa. Kyseessä on erittäin tärkeät vaalit, koska aluevaaleissa valitut päättäjät päättävät hyvinvointialueilla kaikista sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asioista. Aluevaltuustojen toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa 1.3.2022. Päijät-Hämeessä on toiminut sotepalvelujen järjestäjänä hyvinvointikuntayhtymä. Hyvinvointiyhtymä lakkaa toimimasta ja tilalle tulee hyvinvointialue, joka on erillinen kunnista ja valtiosta. Aluilla on itsehallinto. Kunnanvaltuustoihin kesällä äänestetyt päättäjät eivät siis päätä soteasioista jatko. Soteasioihin voi jatkossa vaikuttaa aluevaaleissa valitut päättäjät. Soteasioihin alueellamme eivät enää jatkossa vaikuta myöskään nykyisen yhtymän päättäjät.  Myös oma pestini hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa loppuu, kun yhtymä ajetaan hyvinvointialueuudistuksen myötä alas. On siis erittäin tärkeää, että päijäthämäläiset lähtevät äänestämään nyt aluevaaleissa henkilöitä yli kuntarajojen niitä ihmisiä, joilla ajattelevat olevan eniten annettavaa juuri soteasioissa ja soteasioihin.

Minulle on tärkeää, että hyvinvointiyhteiskuntamme on kestävällä pohjalla, eikä turhien vaalilupausten ja puoluepolitikoinnin viihdekenttä. Olen asiapoliitikko, yrittäjäperheen kasvatti ja perheenäiti. Tiedän mistä raha tulee, mihin se menee ja miten sitä käytetään. Olen kotikasvatuksessa saanut sellaiset eväät, että lähimmäistä autetaan, heikoimmista pidetään huolta ja vastuuta kannetaan. Sydämeni on oikealla. Haluan hoivan ja turvan lisääntyvän, byrokratian vähenevän ja ihmisten valinnanmahdollisuuksien kasvavan. Diditalisaatio on tärkeää, mutta inhimillistä katsetta ja kosketusta tarvitaan aina. Siksi hoitavia käsiä tarvitaan aina, jatkossa vielä enemmän. 

Minä en anna yhtään yksittäistä vaalilupausta. Lupaan, että arvoni näkyvät päätöksenteossani. Suhtaudun vakavasti talouden realiteetteihin. Ymmärrän henkilöstön paineet ja pyrin niitä helpottamaan. Kannatan monituottajuutta, sitä että asioita toteuttavat ne, jotka homman parhaiten tekevät. Ennen kaikkea kuitenkin, sydämeni sykkii niille, jotka eivät syystä tai toisesta saa ääntään yhteiskunnassa ja sotessa kuuluville. Lastensuojelun asiakkaat, hauraat ikäihmiset, mielenterveyspotilaat, riippuvuuksista kärsivät ja moniongelmaiset tarvitsevat apua. Pyrin toimimaan niin, että palveluketjut ovat jatkossa sujuvampia ja ihmisiä ei pompotella paikoista toisiin. Ihmisen pitää tulla kohdatuksi, ei kohteeksi. Palvelut pitää järjestää tarkoituksenmukaisesti ja kaikkia palveluita ei pidä järjestää lähipalveluina. Resursseja on käytettävä järkevästi.

 

Sari Niinistö, 437. www.sariniinisto.fi

Kuntavaalit 2021 ja aiemmin: tavoitteita ja toteumia

Lahti tarvitsee uudistajia!

”Haluan, että pienten tyttöjeni, iäkkäiden vanhempieni ja kaikkien lahtelaisten on hyvä ja turvallista elää Lahdessa nyt ja tulevaisuudessa”

Poliittisen toimintani aikana on tullut  esille, että nainen päättäjänä välittää enemmän asioista, jotka liittyvät perheen arjen toimivuuteen.  Elokuvassa Rautarouva kiteytetään jotain siitä, mikä ehkä erottaa naisen ja miehen päättäjänä: "Mies puhuu talousvastuusta, nainen hyvästä kotitaloudesta". Taloustilanne, tiehankkeet ym. ovat tärkeitä kehystekijöitä, mutta palveluiden kehittäminen ja toiminnan suunnittelu talouden realiteettien puitteissa ovat poliittisen toimintani fokuksessa. Poliittisen toimintani motiviina on halu muuttaa "maailmaa", tehdä päätöksiä arvomaailmani perusteella, jotta myös tulevaisuudessa lapsillamme asiat olisivat hyvin. Rautarouva- elokuvasta löytyy myös toinen hyvä kiteytys: "Valitus ei auta, jos jokin ei onnistu. Pitää tehdä jotain, muuttaa asioita": Siksi haluan edelleen jatkaa poliittista työtäni. Valtaa ja rahaa saa jossain muualla toimiessaan politiikkaa enemmän. Siksi vallan tai rahan motiivi ei ohjaa minua, vaan halua tehdä asioita, jotka sydän viitoittaa oikeiksi. Kyse on vaikuttamisesta.

Mitkä ovat Sarin mielestä lahtelaisten hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita tulevalla vaalikaudella?

- On etsittävä vastuullisesti ratkaisuita vähenevän rahan ja kasvavien kuntalaisten tarpeiden keskellä.  Vastuullinen vaikuttaja ei voi lähteä vaaleihin vain lupaamalla kuntalaisille uusia erilaisia asioita vaan päättäjän tulee olla valmis myös karsimaan, järkeistämään, tehostamaan ja uudelleen organisoimaan. On tärkeätä, että yhtäkään kuntalaista ei jätetä yksin silloin, kun avun tarve on todellinen.

- Sosiaali- ja terveyspalveluita pitää edelleen kehittää niin, että niiden saatavuus erityisesti ns. matalan kynnyksen ja ennaltaehkäisevän toiminnan osalta paranee. Sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa alueellamme nykyisin hyvinvointikuntayhtymä. Terveyspalvelujemme pitää toimia niin, että pystymme kilpailemaan muiden kuntien kanssa ja olla ylpeitä vetovoimaisista palveluistamme.. Kunnassa haasteena on terveyden edistäminen yli sektorirajojen.

- Lasten ja nuorten pitää saada kasvaa ja opiskella terveissä turvallisissa ympäristöissä. Päiväkodit, koulut jne. ovat kaupunkimme investointi ja korjaustarpeidemme kärkipaikoilla. Terveellinen sisäilma on lasten, nuorte ja kasvatushenkilöstön oikeus. Lapsivaikutusten arviointi tulee olla osa jokaista päätöstä.

- Syrjäytymisen ehkäisy on erittäin tärkeää. Kaikkia mahdollisia toimia ja voimavaroja on syytä käyttää, jotta esim. nuoret työllistyisivät ja löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa.

- Ikäihmisten on saatava elää kaupungissamme kokien olevansa arvostettuja ja huomioituja. Heidän ääntään on kuultava palveluita ja kaupunkirakennetta kehitettäessä. Esteettömään liikkumiseen ja esimerkiksi muistisairauksien huomioimiseen mm. infrassa on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Ikäihmisten palveluiden kehittäminen sosiaali- ja terveyssektorilla avopalveluiden suuntaan tarkoittaa Sarille sitä, että laitosvaltaisuuden purku näkyy kasvavina ja riittävinä resursseina avoterveydenhuollossa mm. kotipalveluissa.

- Keskustan kehittämistä Lahden sydämeksi pitää edelleen jatkaa. Uudet yritykset ja asukkaat, työpaikat ja toimiva logistiikka takaavat sen, että Lahti on tulevaisuudessakin hyvä paikka olla ja elää. Keskustaa ei saa päästää näivettymään. Lahden tulee kehittyä edelleen ympäristö- ja yritysystävällisenä kaupunkina. Lahdessa on ainutlaatuinen sijainti suhteessa pääkaupunkiseutuun, ainutlaatuinen luonto ja vetovoimaista yritystoimintaa. Näitä asioita on osattava markkinoida niin, että kaupunkimme kasvaa ja verotulot lisääntyvät.

- Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat tärkeä osa kaupunkilaisten hyvinvoinnin ylläpitämistä. Arki- ja hyötyliikunnan ja kuntoilun edellytyksiä on pidettävä yllä ja kehittettävä ( esim. pyöräilyn mahdollisuuksien parantaminen). Toimivalla kaupunkirakenteella ja liikuntamahdollisuuksilla on merkittävä vaikutus myös terveyskulujen hillitsemiseksi. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat osa ennaltaehkäisevää toimintaa. Jokaiselle lahtelaisella nuorelle pitäisi turvata mahdollisuus harrastaa. Kirjastopalvelut on pidettävä maksuttomina ja kirjastojen toimintaa on kehitettävä. Sivistys ja itsensä kehittämisen mahdollisuus tuo kaupunkiimme henkistä pääomaa.  

 - Lahti on viihtyisä ympäristökaupunki ja siltä pohjalta sitä tulee edelleen kehittää. Viheralueet, vesistöt, kevyen liikenteen väylät ja keskustan tuntumassakin aistittava luonto antavat Lahdelle omaleimaista luonnetta. Sataman alue on kunnostettava ja liitettävä urheilukeskuksen ja keskustan kanssa toimivaksi matkailuvaltiksi kaupunkiimme. Opastuksia ainutlaatuisiin virkistyskohteisiimme on parannettava.

- Päätöksenteossa tulee aina huomioida  yritysvaikutukset, sillä ilman yrityksiä ei Lahdessa ole työpaikkoja. Ilman työpaikkoja on vaikea synnyttää hyvinvointia. Rattaat on pidettävä pyörimässä. Yksityiset yritykset ovat monesti myös palveluntuottajia ja täydentävät siten sopivasti julkisia palveluitamme. Päätöksissä on huomioitava se, että verovaroin kaikkia kuntalaisten palveluita ei pystytä turvaamaan. Siksikin on hyvä, että palveluyritykset tuovat kuntalaisille vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia valita palveluitaan.

-Ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistotoiminnan kehittäminen ovat merkittävin tulevaisuustekijämme. Koulutukseen ja akateemisiin työpaikkoihin Lahdessa on panostettava kaupunkimme vetovoimaisuuden, työ- ja opiskelupaikkojen takia. Laadukkaan perusopetuksen ja monipuolisen lukiokoulutuksen tason säilyttäminen on tärkeää, mutta Lahti tarvitsee myös korkeakoulutuksen arvon tunnustamista ja tunnistamista.

-Kaupungin velkaantumista on pystyttävä hillitsemään ja päättäjien on oltava valmiita miettimään keinoja byrokratian keventämiseen, hallinnon järkeistämiseen ja palveluiden kehittämiseen kustannustehokkaasti. Verotusta ei voi enää kiristää, se ei ole realistinen keino kaupunkimme talouden kohentamiseksi.

 

2021-2025

Neljännellä valtuustokaudellaan Sari valittiin hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheenjohtajaksi, hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan varapuheenjohtajaksi ja KOKO -Lahti yhtiön hallitukseen.

2017-2021

 Kolmannella vaalikaudella Sari on toiminut valtuutettuna, hyvinvointikuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajana, sivistyslautakunnan varapuheenjohtajana, Wellamon hallituksessa ja maakuntavaltuustossa. Yhtymän hallituksesssa on toteutettu muutosohjelmaa, integroitu palveluita ja turvattu koko maakunnan tasoisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Sivistyslautakunta taas on kaupungin suurin ja merkittävin lautakunta ja kuntalaisten arjen kannalta tärkeiden peruspalveluiden tuottaja.

2012 - 2017

Toisella vaalikaudellaan Sari on vaikuttanut kaupunginhallituksessa sekä sivistyslautakunnan varapuheenjohtajana. Sari on ollut vaikuttamassa hallituksessa kaupunkimme kehittämiseen monipuolisesti. Lautakunnassa on vaikuttamistyö on keskittynyt koulujemme kehittämiseen, varhaiskasvatukseen ja kouluinvestointeihin.

2009 - 2012

Kuntavaaleissa 2008 Sari oli ensimmäistä kertaa ehdokkaana. Vaaliesitteessään hän määritteli poliittiselle työlleen tavoitteita, joita olivat esimerkiksi:

Kotihoito on nostettava uuteen arvostukseen. Kotihoidon on oltava todellinen vaihtoehto laitoshoidolle. Ennaltaehkäisevän terveydenhoidon mm. neuvolatyön resursseja on kasvatettava ja kehitettävä. Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä varhainen puuttuminen on tärkeää. Järjestö- ja vapaaehtoistyötä on tuettava.Lahtea on kehitettävä yritys- ja asukasmyönteiseksi kaupungiksi jne.

Kuluneella nelivuotiskaudella Sari toimi aktiivisesti tavoitteidensa puolesta ja Sarin johtama sosiaali- ja terveyslautakunta on työskenteli niin, että koulu- ja opiskeluterveydenhuollon resursseja on kasvatettu, lastensuojelun palvelurakennetta muutettu ennaltaehkäisevään suuntaan, omaishoidon tukeen on saatu parannuksia, mielenterveyspalveluihin muutoksia ja resursseja lisää nuorisopsykiatriaan ja kotihoitoon. Ennaltaehkäisevä työ näkyy mm. avatuissa terveyskioskeissa Lahdessa, palvelusetelit ovat tulleet käyttöön, ikäihmisten palvelurakennetta ollaan uudistamassa ja kehittämässä jne. SOTE- 2015 hankkeen myötä koko terveyspalveluiden rakenne selkeytyi ja terveyskeskusten toimintaedellytyksiä on parannettu.

Sari on toiminut ja tukenut poliittisesti valtuutettuna kaupungin kehittymistä vireäksi ja asukas ja yritysmyönteiseksi kaupungiksi ja äänestänyt aina kaupungin kehittymisen puolesta. Sari on keskustan ja liikennejärjestelyjen kehittämisen, kaupunkirakenteen tiivistämisen jne. kannalla.  Sari pyrkii katsomaan päätöksenteossa kauas, myös lastensa tulevaisuuteen ja näkee Lahden kehittymisen ja keskustan elinvoimaisuuden edellytyksenä vireälle tulevaisuudelle.

Sari on pyrkinyt koko poliittisen toimintansa ajan olemaan hyvin ihmisten tavoitettavissa ja pitää tärkeänä sitä, että kaikkiin kuntalaisten viesteihin on vastattava. Kaikkiin kysymyksiin ei ole olemassa selkeitä vastauksia, mutta moni arvostaa Sarin periaatetta arvostaa yhteydenottoja ja olla tavoitettavissa. Sari ottaa kantaa asioihin ja vaikuttaa mm. kirjoittamalla ajankohtaisista asioista ja laajan verkostonsa kautta Sarin mielipiteillä on uskottavuutta ja vaikuttavuutta. Sarin toimintaa monet arvostavat yli puoluerajojen.

Kuntavaaliesitteessä 2008 Sari kertoo arvoikseen inhimillisyyden, välittämisen, oikeudenmukaisuuden ja vastuullisuuden. Uskollinen pienessä on sitä myös suuressa. Siksi Sari ei ole poliittisessa toiminnassaan epäröinyt ottaa kantaa epäkohtiin. Sari on vaikuttanut mm. kouluruokailun monipuolistumiseen, laitoshoidossa ikäihmisille jaettavaan D-vitamiiniin, äänestyskäytäntöihin ja moniin muihinkin pieniin, mutta tärkeisiin asioihin.  Toisaalta Sari näkee poliittisen toiminnan nimenomaan linjatyöksi, uusin suuntien hahmottamiseksi ja kokonaisuuksien rakentamiseksi. Operatiiviset työt kuuluvat viranhaltijoille ja politiikka antaa pelimerkit. Sari on esimerkiksi vuosia sitten kirjoittanut ja puhunut pääterveysaseman puolesta ja nyt virkamiehet valmistelevat asiaa. Politiikka on siis jotain muuta, kun yksityiskohtien nyppimistä. Se on kykyä, halua, aikaa ja intoa katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Politiikka ei ole vain valmisteltujen asioiden kritisoimista, vaan asioihin vaikuttamista valmisteluvaiheessa ja jo ennen sitä. SOTE 2015- kehittämisohjelman kiteytyksenä on VISIOI. KEHITÄ. PIDÄ HUOLTA. Se on myös koko poliittisen toiminnan ydin. Visioida, kehittää ja pitää huolta siitä että asiat myös toteutuvat.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoomuslaiset Sarista:

"Lahden suurimman toimialan lautakunnan asiakokonaisuudet, rahojen käyttö ja kehityslinjaukset vaativat ammattimaista ja kypsää tarttumista. Sari on onnistunut kunnallispoliitikkona ottamaan alan lautakunnan puheenjohtajuuden loistavasti haltuunsa ja saanut koko lautakunnan tuen itselleen.”

” Olen huomannut Sari olevan pätevä ja erittäin monipuolisesti asioita tarkasteleva lautakunnan puheenjohtaja.”

"Sari on paneutunut hyvin esillä oleviin asioihin, tehnyt oikeita johtopäätöksiä ja hyödyntänyt lautakunnassa olevaa asiantuntemusta. Hän on erittäin taitava ja yhteistyökykyinen.”

Sariin luotetaan:

Kuntavaalit 2008: 552 ääntä

Eduskuntavaalit 2011: 4231 ääntä

Kuntavaalit 2012: 1120 ääntä

Eduskuntavaalit 2015 2668 ääntä

Kuntavaalit 2017 732 ääntä

Kuntavaalit 2021 646 ääntä

 

SARISTA SANOTTUA:

"Sari Niinistö on luotettava, asioihin paneutuva päättäjä Hämeestä. Hän tekee, mitä lupaa. Päätöksenteossa hän osaa kuunnella ja häntä kuunnellaan." Pääministeri Alexander Stubb

"Sari Niinistö on kokenut ja arvostettu poliitikko Lahdesta, hämäläisten puolestapuhuja, sosiaali- ja terveysalan osaaja". Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka

"Sari Niinistö on oikeudenmukainen, jalat maassa toimiva päättäjä. Sarilla on tilannetajua ja hän huolehtii aidosti kansalaisten eduista. Horjumaton ja rohkea ehdokas!"
Petri Sarvamaa,
Euroopan parlamentin jäsen, MEP

"Tunnen Sari Niinistön sitoutuneena ja vastuullisena päättäjänä, joka on valmis laittamaan itsensä likoon suomalaisen hyvinvoinnin puolesta. Yrittäminen ja työnteko ovat hänelle ykkösasioita." MEP Henna Virkkunen

"Sari on perehtyväinen ja politiikkaan tarvittavalla vakavuudella mutta sittenkin rennosti suhtautuva ehdokas. Olen oppinut tuntemaan Sarin aktiivisena verkottujana ja vaikuttajana. Eduskunnassa tarvitaan nuorten arjen tuntemusta myös ensi vaalikaudella." Anne-Mari Virolainen, kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja

"Sari Niinistöä arvot ohjaavat vahvasti päätöksissä. Lähimmäinen ja ihmisen hyvinvointi ovat hänen valintojaan." MEP Sirpa Pietikäinen

"Sari Niinistöllä on laaja ja monipuolinen osaaminen sosiaali- ja terveysalan päätöksentekijäksi." Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

"Sari Niinistö tekee jämäkkää ja vastuullista politiikkaa. Hän on sosiaalialan osaaja. Juuri nyt sosiaalialan osaajia tarvitaan valtakunnan tason tehtäviin."
Kansanedustaja Arto Satonen

"Sari on arvostettu päättäjä Lahdesta, hoitaa vastuullisesti kaupungin asioita. Laittaa itsensä likoon yhteisten asioiden puolesta välittäen samalla ihmisistä ja ympäristöstä." Kansanedustaja Sanna Lauslahti

"Sari Niinistö välittää hämäläisten hyvinvoinnista. Yrittäminen ja työnteko ovat hänelle tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. Sari on poliitikkona rehellinen ja vastuullinen". Kansanedustaja Sari Sarkomaa

"Sari Niinistö, luotettava päättäjä, kantaa huolta myös hämäläisten turvallisuudesta". Kokoomuksen eduskuntaryhmän nimeämä Vuoden kansanedustaja Kari Tolvanen.

"Tutustuin Sariin hänen toimiessaan sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana. Arvostan hänen lämmintä, inhimillistä ja samalla myös talousasiat tunnistavaa otetta vaikeissakin sote- päätöksissä. Sari kuuluu niihin päättäjiin jotka osaavat sekä päättää, että kuunnella herkällä korvalla." Eveliina Huurre, Sitran johtava asiantuntija