Eduskuntaan 2023!

Thursdayna 1. Januaryta 1970

Kohti eduskuntavaaleja!

Arvot ja teemat

Vaalit lähestyvät ja elämme poikkeuksellista aikaa. Maailmantilanne on epävakaa pandemian jäljiltä ja sota Euroopassa horjuttaa turvallisuudentunnettamme ja elintasoamme. Seuraava hallitus joutuu korjaamaan Suomen talouden suuntaa reippaasti samalla kun ikärakenteemme muuttuu. Kansanedustajilta edellytetään kokemusta, koulutusta, yhteistyökykyä ja rohkeutta tehdä sellaisia päätöksiä, että myös lastemme ja nuortemme tulevaisuus on turvattu. Ulkopolitiikan asiantuntemuksesta on eduskunnassa hyötyä, mutta eduskunnassa huolehditaan ensisijaisesti siitä, että suomalaisten arki toimii. Siksi turvallisuudessa korostuukin seuraavalla hallituskaudella sisäisen turvallisuuden merkitys.

Suomalaisten turvallisuuden tunne ei synny vain siitä, että puolustuksemme toimii. Se syntyy siitä, että suomalaisten asiat ovat kunnossa. Sisäinen turvallisuus tulee siitä, että taloutemme on vakaalla pohjalla, työ ja yrittäminen ja opiskelu on kannattavaa, sosiaali- ja terveydenhuoltomme palvelut toimivat ja oppimiseen kannustetaan. Sisäisesti turvallisessa Suomessa ei kukaan jää yksin, vaan huolehdimme yhteisöllisesti jokaisesta.

Kokoomuslaiset arvot: vapaus ja vastuu, välittäminen, sivistys, suvaitsevaisuus ja kannustavuus ovat minun päätöksiäni ohjaavia arvoja. Kaikkia päätöksiä ei voi ennakoida, asiat tulevat ja menevät. Päättäjältä edellytetään kykyä ajatella kokonaisvaltaisesti ja taitoa arvioida päätösten seurauksia. Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää pyrkiä tekemään oikeudenmukaisia ja rohkeita uudistuksia, jotta suomalaiset selviävät myös tulevaisuudessa. Vaikeudet vahvistavat ja menestys syntyy yksilölle ja kansankunnalle usein menetysten kautta. Suomalaiset ovat selviytyjiä.

Haluan, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, oppia, opiskella, tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Sydämen sivistys mitataan silloin, kun meidän on pidettävä heikoimmista huolta. Kun minut valitaan kansan edustajaksi, pyrin kokoomuslaisen arvopohjan kautta vaikuttamaan ensisijaisesti seuraaviin sisäistä turvallisuutta lisääviin tekijöihin, jotka ovat suomalaisten tulevaisuuden kannalta merkityksellisiä.

 

Elinvoimainen Suomi ja Häme

-       työn, yrittämisen ja osaamisen kehittämisen on oltava yhteiskunnan perusta

-       kasvuun on panostettava, mutta meidän on myös säästettävä

-       opiskelun, työn tekemisen ja yrittämisen pitää olla aina kannattavaa

Saavutettavat sosiaali- ja terveyspalvelut

-       sotepalveluihin pääsyä ja palveluiden laatua on parannettava 

-       perheiden haasteisiin, syrjäytymisongelmiin, mielenterveysongelmiin ja ikäihmisten hyvään hoivaan on etsittävä          koko ajan uusia ratkaisuja

-       yhteiskunnan on oltava kannustava, mutta heikoimmista on pidettävä huolta

Sivistykseen panostaminen

-       jokaisella iästä riippumatta on oltava oikeus oppimiseen 

-       laadukas varhaiskasvatus, perus- ja lukio-opetus on sivistysyhteiskunnan kivijalka

-       korkea-asteen koulutusta ja tutkimusta on tuettava riittävästi, jotta suomalainen osaamistaso kasvaa.

-       kulttuurin merkitystä ei saa unohtaa vaikeina aikoina

 

 

 

Tiedote marraskuussa 2022:

Hämeen kokoomus täytti ehdokaslistan. Listan viimeinen nimi on Sari Niinistö (s. Hämeenlinnassa -69), lahtelainen vaikuttaja: hyvinvointikuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu ja aluevaltuutettu. Sari on ollut kansanedustajaehdokkaana v.2011 (4231 ääntä) ja v.2015 (2668 ääntä). Sari on toiminut16 vuotta erilaisissa paikallisissa, maakunnallisissa ja valtakunnallisissa luottamustehtävissä. Kun hyvinvointikuntayhtymä vuoden 2022 lopussa lakkaa, vapautuu Sarilla aikaa eduskuntavaalityöhön ja kansanedustajan tehtäviin. Jos Sari tulee valituksi kansanedustajaksi, hän luopuu osittain muistakin paikallisista tehtävistä voidakseen keskittyä täysipainoisesti eduskuntatyöhön.

Koulutuksiltaan Sari on yo, terveydenhoitaja, diakonissa, kosmetologi ja kasvatustieteen maisteri (yleinen ja aikuiskasvatustiede). ”Henkilökohtainen elämäntilanteeni on nyt parempi kuin koskaan aiemmin kansanedustajuutta ajatellen. Koulutustavoitteeni täyttyivät 2021 maisteriksi valmistumisen myötä, lapset ovat kasvaneet ja minulla on paljon poliittista kokemusta ja verkostoja.” Sarin vahvuudet ovat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, rohkeus, rehellisyys ja suhtautuminen politiikkaan vastuullisesti yhteisten asioiden hoitamisena.

Kokoomus puolueena on Sarille vahva arvovalinta. Sivistys, vastuu, kannustavuus, yritteliäisyys ja välittäminen ovat Sarin toimintaa ohjaavia arvoja. Yhteiskunnan on oltava kannustava ja heikoimmista on huolehdittava. ”Meillä ei ole hyvinvointiyhteiskuntaan varaa, ellemme hoida taloutta tasapainoon, kannusta ihmisiä yrittämään ja hillitse kustannuksia.” Sarille tärkeimpiä tavoitteita eduskunnassa ovat talouden saaminen tasapainoon, sosiaali- ja terveyspalveluiden tehokas järjestäminen, koulutukseen ja kasvatukseen panostaminen eli sivistys tulevaisuustekijänä ja kasvava Häme.

Sari on ollut kokoomuksen edustavaaliehdokkaana myös 2011 ja 2015. Tässä hiukan niitä tavoitteita ek-vaaleihin liittyen. Tavoitteet sopivat ohjaamaan myös kuntapoliittista työtä

Tavoitteena KANNUSTAVA yhteiskunta.

Kunnioitan ihmistä ja elämää ja ihmisen kykyä tehdä valintoja. Haluan, että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, oppia, opiskella, tehdä työtä ja osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Sydämen sivistys mitataan silloin, kun meidän on pidettävä heikoimmista huolta. Kokoomuslaiset arvot: vapaus ja vastuu, välittäminen, sivistys, suvaitsevaisuus ja kannustavuus ovat minun päätöksiäni ohjaavia arvoja. Politiikko toimii arvomaailmansa pohjalta. Kaikkia päätöksiä ei voi ennakoida eivätkä yksittäiset asiat ratkaise kokonaisuuksia. Päättäjältä edellytetään kykyä ajatella kokonaisvaltaisesti ja taitoa arvioida päätösten seurauksia. Taloudellisesti vaikeina aikoina on erityisen tärkeää pyrkiä tekemään oikeudenmukaisia ja rohkeita uudistuksia, jotta suomalaiset selviävät myös tulevaisuudessa. Vaikeudet vahvistavat ja menestys syntyy yksilölle ja kansankunnalle usein menetysten kautta. Suomalaiset ovat selviytyjiä. Olen omalta osaltani valmis rakentamaan maatamme ja sen tulevaisuutta kansanedustajana.

Suomi selviää vain velkaantumisen taittamisella ja uutta kasvua hakemalla. Keinoja ovat mm. kuntauudistusten ja palvelurakenneuudistusten toteuttaminen, työllistämisen ja yrittämisen helpottaminen, koulutukseen ja osaamiseen panostaminen.

Työn tekemisen ja yrittämisen pitää aina olla kannattavaa. Tehdään verotus kannustavaksi, työmarkkinat notkeammaksi ja yksinyrittäjän asema helpommaksi ja sosiaalietuuksilla keinottelu mahdottamaksi.

Painopiste sosiaali- ja terveydenhuollossa ennalta ehkäisyyn. Ihmisillä pitää olla mahdollisuus valita palvelunsa ja pitää itsestään ja läheisistään huolta. Palveluiden tuottamisissa tarvitaan nykyistä enemmän julkisen sektorin rinnalle yrityksiä ja järjestöjä.

Syrjäytymisen kierteet on katkaistava ja nuorille on löydyttävä koulutus tai työpaikka.

Suomi on pidettävä edelleen koulutuksen ja osaamisen mallimaana. Laadukas koulutus, innovaatiot ja ideat takaavat meille kilpailuedun ja yksilön kannalta koulutus on aina investointi omaan ja läheisten hyvinvointiin.

Ikäihmisten ja lasten turvallinen elämä on varmistettava ottamalla huomioon lasten, nuorten ja senioreiden näkökulma yhteiskunnassamme ja päätöksenteossa.

Politiikka on positiivisessa mielessä myös oman maakunnan etujen valvomista. Ennen kaikkea se on kuitenkin koko Suomen edun valvontaa ja lakien/asetusten kautta yhteisen hyvän tavoittelua.

Politiikka voi olla asiallista ja positiivista. Sen pitäisi olla yhteisten asioiden hoitamista eikä ristiriitojen rakentelua.

SUOMI selviää vain yrittämällä. Ihmiset selviävät vain yritteliäisyydellä. Kun on yritystä, on myös mahdollisuus huolehtia heikoimmista.

( lisää www.sariniinisto.fi – ajatuksia ja blogi)

 

Avainsanat: