Lehtikirjoituksia 2008

ESS Saturdayna 14. Juneta 2008

Kouluterveydenhoitajan huipputärkeä työ

Kouluterveydenhuollon tavoite on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys - on pyrittävä vaikuttamaan myös oppilaan elinympäristöön ja olosuhteisiin. Nyt keskustellaan, voiko lääkärin osuutta kouluterveydenhuollossa kaventaa ja samalla lisätä terveydenhoitajan roolia? Terveydenhoitajalla on kokonaisvastuu koulu ja oppilaskohtaisen terveydenhuollon järjestämisessä. Hän toimii yhdyshenkilönä kodin, koulun,terveydenhuollon erityispalvelujen sekä muun oppilashuollon välillä. Lääkärintarkastusten väheneminen merkitsee sitä, että terveydenhoitajan rooli hoidon koordinaattorina suurenee. Terveydenhoitajan vastuu ongelmien havaitsemisessa ja hoitoon ohjauksessa kasvaa merkittävästi.

Mielestäni terveydenhoitajilla on hyvin suuret ammattitaidolliset resurssit syvälliseen, vastuulliseen ja kokonaisvaltaiseen työhön. Kyse on ennen kaikkea fyysistä resursseista, ajan puute vie mahdollisuuksia. Terveydenhoitajia on oltava myös riittävästi, jotta työ voidaan tehdä kunnolla. On tärkeää, että jokaisella koululla on oma terveydenhoitajansa.Oleellista ei mielestäni ole, tapaako jokainen oppilas pikaisesti/ satunnaisesti lääkärin, vai saako  oppilas mahdollisuuden tulla kuulluksi, nähdyksi ja tarpeen vaatiessa lääkärille ohjatuksi!

Tein tutkielman opiskeluaikanani Lahdessa kouluterveydenhoitajien parissa. Aiheeni oli kouluterveydenhoitajan rooli anoreksia nervosan ehkäisyssä ja seulonnassa. Selvitin terveydenhoitajien menetelmiä terveyskasvatuksessa, tarkastuksissa, seulonnassa ja heidän rooliaan hoitoonohjaajina. Tulos oli se, että terveydenhoitajilla oli erittäin vankat tiedot ja osaaminen psyykkisten häiriöiden havainnoinnissa. Heidän roolinsa korostui  hoitoon ohjaustilanteissa ja yhteistyössä opettajien ja kodin kanssa. Tiedämme, että kaikkien psyykkisten oireiden määrä on kasvaa lasten ja nuorten parissa hurjasti, haasteet siis vain kasvavat.

Terveydenhoitajien mielipide oli se, että heille pitäisi jäädä enemmän aikaa olla oppilaiden kanssa, olla näkyvillä käytävillä, pitää enemmän oppitunteja ja osallistua yhteisiin tapahtumiin. Jos oppilaat tuntisivat terveydenhoitajansa paremmin, luottamus kasvaisi. Samoin jos terveydenhoitaja tuntee oppilaat hyvin, hoidon laatu ja mahdollisuudet paranevat. Jos lääkärintarkastuksia karsitaan, pitää ensisijaisesti huolehtia siitä, että terveydenhoitajan työssä ajankäyttö / oppilas kasvaa.! Niukoilla resursseilla varhaisen puuttumisen mahdollisuut vähenevät.

Oletteko ajatelleet, miten loistava näköalapaikka terveydenhoitajalla on työssään? Hän istuu lapsen/nuoren kanssa kasvokkain ja kysyy; miten sinulla menee? Vaitiolovelvollisuus lisää mahdollisuuksia saada rehellisiä vastauksia. Kouluterveydenhoitajan työ on nimenomaan sitä ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista puuttumista, johon terveydenhuollon toimintaa kaikilla sektoreilla tulisi painottaa. Miksi tyytyä ongelmien korjaamiseen, kun mahdollisuudet voivat olla jo paljon aikaisemminkin. Terveydenhoitaja koetaan  oppilaiden keskuudessa myönteisenä henkilönä. Tämä tieto antaa  mahdollisuuksia. Nuoret, joilla on ongelmia, hakeutuvat keskimääräistä oppilasta useammin terveydenhoitajan juttusille. Joskus särkee päätä, joskus on joku muu vaiva.Taustalla voi olla kuitenkin päänsärkyä isompia ongelmia. Terveydenhoitajalla on oltava aikaa ja rohkeutta, ja päättäjien luomat resurssit kohdata oppilaat. Oven on oltava nuorelle auki, jos hän apua hakee. Meillä on jo jo yksi ikäluokka, 60000 syrjäytynyttä nuorta. Terveydenhoitajalla koulussa on mahdollisuus tavata nämä nuoret ja olla apuna ja  priimusmoottorina käynnistämässä syrjäytymisen ehkäisyä yhteistyössä kodin ja muiden ammattilaisten kanssa. Terveydenhoitajien pitkä, monipuolinen koulutus ja osaaminen pitää ottaa todella käyttöön ja antaa sille ajallisia resursseja lisää. Silloin teemme suuren palveluksen tulevaisuuden hyvinvointi-Suomelle .