Valtuustoaloite 15.4.2013

Mondayna 15. Aprilta 2013

”Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä on tullut voimaan 1.8.2009. Lailla on tarkoitus parantaa
palvelusetelin käytön edellytyksiä ja saada palveluseteli nykyistä laajempaan
käyttöön. Olennainen tavoite on myös asiakkaan valinnanmahdollisuuksien
parantaminen  Toimintatapana palveluseteli edustaa asiakaskeskeistä
muotoa palveluiden tuottamisessa. Kunnassa on vastuu ja velvollisuus ja myös
aidot mahdollisuudet kehittää palvelumarkkinoita nykyistä toimivampaan
suuntaan. Palveluseteli on tähän erinomainen väline ja on osaltaan
mahdollistamassa persoonallisten sopivien lähipalveluiden kehittämisessä.
Palveluiden laatu, saatavuus ja kustannustaso paranevat myös kunnissa kilpailun
myötä. Palveluseteli monipuolistaa palvelutuotantoa sekä edistää kuntien ja
yksityisten palvelutuottajien yhteistyötä. Jokainen kunta ja viime kädessä
kuntalainen voi itse päättää, ottaako palvelusetelin käyttöön vai ei. Kyse on
vaihtoehdosta. Lahdessa palvelusetelit toimivat jo tilapäisessä
kotihoidossa, omaishoidon vapaan järjestämisessä, omaishoidon tuen
päivätoiminnassa, säännöllisessä kotihoidossa, lapsiperheiden kotipalvelussa ja
tehostetussa palveluasumisessa.

Valtuutetuttujen aloiteoikeutta käyttäen haluamme palveluseteleiden käyttöä edelleen
laajennettavan sosiaali- ja terveyspalveluissa eri sektoreilla. Lisäksi
haluamme, että Lahdessa selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön palvelusetelit
sivistystoimessa, erityisesti lasten päivähoidossa. Kunnan päätösvaltaan kuuluu
se, missä laajuudessa ja millaisin toimintamuodoin päivähoitoa kunnassa
järjestetään.
Palvelusetelin arvon määrittely edellyttää palvelujen tuotteistamista eli
palvelun sisällön, laatutason ja hinnan määrittelyä. Palvelusetelin
käyttöönotto vauhdittaa näin myös kunnan omien palveluiden arvon määritystä ja
edistää tuottavuuden toteutumista. Mikäli kunta
siirtyy palvelusetelijärjestelmään, on huoltajilla myös oikeus päättää
ottavatko he palvelusetelin vastaan vai valitsevatko kunnallisen päivähoidon. ”
Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa merkittävien yhteiskunnallisten hyötyjen saavuttamiseen.
Onnistuessaan palvelusetelitoiminta johtaa mm. kunnan oman toiminnan kehittämiseen
ja laadun parantamiseen sekä markkinoiden kehittymiseen. Toimivia markkinoita
ohjaa kysyntä, eivät kunnan päätökset.” (Sitran selvitys, palveluseteli
päivähoidossa) Parasta maakunnalliseen päivähoidon palvelusetelijärjestelmään
siirtymisessä olisi kuitenkin perheiden valinnan mahdollisuuksien parantaminen.

1.Selvitetään,
missä kaikissa kohteissa Lahden sosiaali- ja terveyspalveluissa palvelusetelit
voidaan ottaa osaksi palvelutuotannon järjestämistä jo nykyisten  lisäksi.

2. Selvitetään kunnan muiden toimialojen,
erityisesti sivistyspalveluiden tilanne palvelusetelien käyttöönottoa ajatellen
ja otetaan lasten päivähoidossa palveluseteli käyttöön vaihtoehtoisena
päivähoidon järjestämistapana

Avainsanat: