Valtuustoaloite 12.10

Tuesdayna 13. Octoberta 2009

VALTUUSTOALOITE

Esitän, että Lahteen perustetaan syrjäytymisongelmiin paneutuva työryhmä/toimikunta.

Lahteen tulisi koota ohjaus- ja työryhmä,joka kokoaa tietoja kasvu- ja elinoloista, edistää palvelujen yhteensovittamista ja tehostaa palveluihin ohjautumista. Samalla päästäisiin purkamaan syrjäytymisen ehkäisyssä päällekkäisiä resursseja.Työryhmä kartoittaisi kunnan, yksityisektorin ja kolmannen sektorin yhteisiä ja erillisiä mahdollisuuksia eri-ikäisten kaupunkilaisten syrjäytymisen ehkäisyssä ja hoidossa. Työryhmän tehtävänä olisi koordinoida hallinnonalojen välisiä toimia syrjäytymisen torjumiseksi sekä esittää uusia toimenpiteitä syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Työryhmän on otettava työssään erityisesti huomioon ne lähtökohdat ja painoalueet, jotka on mainittu hallituksen ohjelmassa ja kaupungin strategiassa. Ryhmän tulisi laatia keskeiset toimenpide-ehdotukset sisältävä selonteko.

Syrjäytymisen ehkäisy on Lahden suurimpia haasteita tulevina vuosina. Kun aihetta tarkastellaan inhimillisyyden lisäksi kustannussäästöjen kannalta, ovat tehokkaat toimet tarpeen.

Lahdessa lautakunnat, erilaiset työryhmät ja toimikunnat, kaupunginhallitus ja –valtuusto, virkamiehet ja kuntalaiset työskentelevät jatkuvasti syrjäytymiseen liittyvien asioiden kanssa. Syrjäytymishaaste on kuitenkin niin iso asiakokonaisuus, että erillinen työryhmä voisi tehokkaasti tukea,koordinoida ja ideoida asiantuntijuudellaan eri sektoreita. Keskustelua kannattaisi laajentaa ja avata  syrjäytymisen määritelmä. Työryhmän kokoonpano tulisi olla sellainen, että mahdollinen uusikuntahanke on osana ajattelua. Lisäksi syrjäytymistä tulee tarkastella laajasti elämänkaariajatteluna sekä poikkihallinnollisesti. Työryhmä voisi toimia yhteistyön koordinoijana, innovatiivisena palvelujen ja rakenneuudistusten koordinoijana.

Syrjäytymisen käsitettä on kuvattu valtavirrasta ns. hyvästä elämästä osattomaksi jäämisenä, elinolosuhteiden, elämäntavan ja elämänhallinnan kautta määrittyvänä olosuhteena. Sen indikaattoreita voivat olla ongelmat työelämässä, toimeentulossa, koulutuksessa, terveydessä, asumisessa ja taloudessa sekä sosiaalisissa suhteissa ja näihin liittyvässä elämänhallinnassa. Käsitettä on käytetty kaksisuuntaisesti; syrjäytynyt ei kykene olosuhteiden johdosta käyttämään asemansa parantamiseksi yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia tai hakeutumaan työhön taikka henkilö on syrjäytynyt, koska hän ei ole olosuhteista johtuen kyennyt käyttämään näitä mahdollisuuksia.

Syrjäytymistä voivat aiheuttaa esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys, syrjintä, mielenterveysongelmat, alkoholisoituminen tai huumausaineiden käyttö. Erityisen herkkiä syrjäytymiselle ihmiset ovat elämän muutosvaiheissa, esimerkiksi koulun, työsuhteen tai parisuhteen päättyessä. Syrjäytyminen johtaa usein pitkittyessään ihmisen eristäytymiseen ympäröivästä yhteiskunnasta ja ihmissuhteiden katkeamiseen. Ihmissuhteet voivat ennen pitkää muodostua lähinnä toisista syrjäytyneistä. Epätoivoisuus johtaa usein päihdeongelmiin. Myös rikollisuus on keskimääräistä yleisempää syrjäytyneiden keskuudessa. Syrjäytyminen on yhteiskunnallinen ongelma. Syrjäytyneet ihmiset kuluttavat yhteiskunnan palveluja sosiaalituen, terveydenhuollon ja poliisin ja vankeinhoidon muodossa. Esim.yhden syrjäytyneen nuoren elinkaaren kustannukset saattavat nousta miljoonaan euroon.  Mahdollisten uhkien torjuminen ja ennaltaehkäisy ovat hyviä välineitä, kun muistamme kustannusten katoamattomuuden lain - ennaltaehkäisyssä säästäminen siirtää kustannukset suurempina korjaavaan työhön.

Priorisointi syrjäytymiskierteiden välttämiseksi on tärkeää inhimillisyyden, kohtuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi. Väestölliset, sosiaaliset ja teknologiset syyt tekevät priorisoinnin entistä tärkeämmäksi. Koettu niukkuus kun ei tule koskaan poistumaan kuntataloudesta. Syrjäytymisen estoon ja hoitoon käytetyt menot eivät ole hyödytön kuluerä kunnalle.  Ihmiset pystyvät toimivan järjestelmän avulla myös esim. tarttumaan työllistymismahdollisuuksiin ja elämään inhimillistä elämää. Se elvyttää yhteiskuntaa sosiaalisesti ja taloudellisesti.

Lahdessa 5.10.2009