Terveysongelmien ennaltaehkäisy on asenteiden muuttumista

Saturdayna 14. Julyta 2018

Viime päivinä on keskusteltu maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta kaikille alle 25-vuotiaille. Tavoitteena kampanjassa on edistää nuorten terveyttä ja ehkäistä raskaudenkeskeytyksiä sekä sukupuolitautien leviämistä. Toiminnan hyödyistä keskustellessa on viisasta tiedostaa, että ihmisen seksuaalikäyttäytymiseen vaikuttavat hyvin monimuotoiset fyysiset, psyykkiset, psykologiset ja sosiologiset tekijät.

Miksi elintapasairaudet, esimerkiksi liikkumattomuus, päihteet ja seksuaalinen riskikäyttäytyminen aiheuttavat yhteiskunnassamme pahoinvointia ja suuria kustannuksia vaikka meillä on käytettävissä paljon tietoa sekä palveluita? Jotta ennaltaehkäisevät palvelut voivat olla toimivia, tulee huomioida hinnan ohella lukuisia tekijöitä, jotka vaikuttavat terveyskäyttäytymiseen. Näitä tekijöitä ovat mm. ihmisten asenteet ja uskomukset, motivaatio, itseluottamus ja minä-pystyvyyden tunne, kulttuuriset tekijät, ikä, persoonallisuus, olosuhteisiin liittyvät syyt, palveluihin liittyvät tekijät ja sosioekonomiset syyt. Esimerkiksi seksuaalinen toiminta on sosiaalista ja kulttuurista toimintaa eikä ainoastaan yksilön kysymys.

Ennaltaehkäisyssä on perinteisesti luotettu valistukseen ja tiedon jakamiseen. On uskottu, että kun ihmiselle on jaettu tietoa ja/tai terveyspalvelu on edullinen tai maksuton, ihmisen hyvinvointi paranee. Onneksi tämä yksinkertaistettu ajattelumalli on väistymässä ja psykologinen näkökulma on vahvistumassa. Huomiota tulee kiinnittää siihen, miten ihminen saadaan tavoittelemaan terveyttä ja miten ihmisen käyttäytyminen muuttuu.

Ihmisen käsitys omasta kyvystään hallita itseensä vaikuttavia asioita on merkityksellistä. Uskooko ihminen, että voi vaikuttaa terveyteensä? Luottaako hän pystyvänsä muutokseen? Haluaako hän sitoutua terveelliseen elämäntapaan? Mistä motivaatio syntyy? Miten persoonallisuuden piirteet vaikuttavat tapaamme suhtautua asioihin tai tehdä valintoja? Tunnollinen huolehtii asioistaan ja ekstraversiolla ja impulssikontrollin puutteella voi olla yhteyttä riskikäyttäytymiseen? Pelkästään persoonallisuuden piirteet eivät selitä kuitenkaan selitä käyttäytymistämme, vaan riskikäyttäytymiselle voivat altistaa genetiikka, uteliaisuus, mallit, sosiaalinen oppiminen ja sosiaalinen paine, itsetunto ja minäkäsitys, tieto terveysasioista ja uskomukset, stressin kokemukset tai psyykkinen pahoinvointi. Esimerkiksi ehkäisyn käytön esteinä voivat toimia hinnan ohella päihteiden käyttö, persoonalliset, kulttuuriset ja kontekstiin liittyvät seikat, pelko nautinnon tai spontaanisuuden vähenemisestä, pelko kumppanin asenteista, häpeä tai yksinkertaisesti ylioptimistinen suhtautuminen riskikäyttäytymisen haitoista tai välinpitämättömyys seurauksista. On huomattava myös, että suurin osa vaikuttavista tekijöistä on ihmisille itselleen tiedottamattomia eikä niiden selvittäminen ja niihin vaikuttaminen siksi suinkaan ole yksinkertaista. Oleellista on ihmisen oma motivaatio käyttäytymisen muutokseen.

Informaation pitää olla merkityksellistä tullakseen huomioiduksi. Terveyspsykologian asiantuntijoiden mukaan terveyttä edistävän informaation pitää olla persoonallisesti relevanttia ja positiivisiin asioihin keskittyvää. Pelottelun käyttäminen ei monestikaan toimi, koska ihminen haluaa välttää riskien ajattelemista. Ihmisten uskomusten selvittäminen ja muuttaminen on mahdollista vain herkkyydellä ja oikean tiedon avulla. Ympäristön huomioon ottaminen muutoksissa on välttämätöntä. Sosiaalisen tuen mahdollistaminen ja itseluottamuksen ja itsesäätelyn tunteen kasvattaminen ovat vähintään yhtä tärkeitä ennaltaehkäisevän työn välineitä kuin hoitojen maksullisuuden merkityksen kartoittaminen. Terveydenhuollon ja yhteiskunnan rakenteet, palveluiden saatavuus ja hintatekijät ovat omalta osaltaan vaikuttamassa terveyskäyttäytymiseen, mutta yksistään niiden avulla hyvinvointimme ei kohene. Ennaltaehkäisevä työ on haastavin, mutta myös vaikuttavin osa terveyshuoltoamme. Ennaltaehkäisevässä työssä on keskityttävä löytämään avaimet, jotka kulloinkin parhaiten sopivat lukkoon. Ihmisellä itsellään on oltava motivaatio aukaista lukko.

Sari Niinistö

Avainsanat: