Hallitus on yhtymän keskeinen johtamisen rakenne

Thursdayna 10. Juneta 2021

Etelä-Suomen Sanomissa julkaistiin sunnuntaina 6.6.2021 laaja artikkeli, jossa käsiteltiin muun muassa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallintoa. Asikkalan kunnanhallituksen puheenjohtaja esitti tekstissä yhtymän hallituksen ja työvaliokunnan rooleista näkemyksiä, jotka on tarpeen oikaista väärinkäsitysten välttämiseksi.

YHTYMÄN HALLITUS johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa siten kuin siitä on kuntalaissa ja muussa lainsäädännössä, yhtymän perussopimuksessa tai hallintosäännössä säädetty. Yhtymän hallintosääntö määrittää hallituksen tehtävät ja toimivallan ja toteaa näin: ”Hallitus vastaa kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.” Hallitus vastaa hallintosäännön mukaisesti myös sosiaali- ja terveyspalvelujen lakisääteisestä järjestämisvastuusta.

Yhtymän hallitus on näin ollen keskeinen johtamisen rakenne. Hallitus kokoontuu taajaan joka toinen viikko 3–4 tunniksi kerrallaan, ja käsittelee kokouksissaan kaikki yhtymän kannalta strategisesti merkittävät asiat sekä tekee niistä päätökset toimivaltansa mukaisesti.

TYÖVALIOKUNTA PUOLESTAAN on kuntien aloitteesta perustettu toimielin, jolla ei ole päätöksentekovaltaa. Työvaliokunnan tehtävänä on toimia toimitusjohtajan strategisena tukena etenkin taloutta koskevissa linjauksissa sekä keskeisenä yhteistyö- ja valmistelufoorumina.

Työvaliokunnan merkitys on ollut merkittävä kuntien ja yhtymän välisen yhteistyön parantamisessa. Kuukauden kahden välein kokoontuvalla työvaliokunnalla on myös tärkeä rooli keskusteluareenana kuntien virkamiesjohdon suuntaan.

Kirjoittajista Lempinen on Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas (sd.), Niinistö hallituksen varapuheenjohtaja ja kuntavaaliehdokas (kok.).

 

Avainsanat: