Lehtikirjoituksia 2010

ESS Mondayna 1. Februaryta 2010

Peruspalvelut muutoksessa

Sosiaali- ja terveysala elää mukana muuttuvassa maailmassa. Ainakin sen pitäisi. Väestö ikääntyy, lääketiede kehittyy, kuntalaisten vaatimustaso kasvaa ja sosiaali-ja terveyspalvelujen kysyntä nousee koko ajan. Yhteistyön tarpeet seudullisesti ja paikallisesti kasvavat. Raskaita erityispalveluita on osattava arvioida oikein ja jakaa resursseja oikeudenmukaisesti. Palvelutuotanto voidaan järjestää tehokkaasti ja kysyntälähtöisesti. Muuttuvassa ympäristössä on osattava tarkastella viitekehystä, toimintaideologiaa, rakenteita ja johtamista vastaamaan tarpeita aiempaa paremmin. Kuntalaisten itsehoitoa ja omatoimisuutta on tuettava. Ihmisen tulee olla toiminnan subjekti eikä objekti. Palveluverkoston pitää kunnioittaa ihmisten erilaisuutta ja suoda valinnanvapautta niin palveluissa kuin maksamisessakin. Lähes kaikki ihmiset elävät nykyään yli varojensa. Jotkut elävät myös yli toisten varojen. Jotkut onnistuvat kummassakin tapauksessa. Tämä haaste näkyy myös sosiaali- ja terveyspalveluissamme.

Lahden sosiaali- ja terveystoimiala on koonnut v.2010-2011  kehittämistoiminnot kokonaisuudeksi, joka nimettiin Peruspalvelut muutoksessa- hankkeeksi. Se sisältää palvelun tuottamisen rakenteisiin liittyviä tavoitteita sekä ennaltaehkäisyyn, toiminnan sisältöön ja prosesseihin liittyviä tavoitteita. Keskiössä on kuntalaisten valinnan vapauden, asiakkuustiedon ja omahoidon vahvistaminen.

Kokonaisuus suuntautuu matalan kynnyksen palvelujen lisäämiseen, avopalvelupainotteisuuteen, palvelusetelin ja sähköisen palvelun käytön laajentamiseen, tuottavuusnäkökulmiin ja ennen kaikkea palvelujen saatavuuden ja ajoituksen parantamiseen.

Konkreettisesti tahtotila tulevien vuosien tavoitteille tarkoittaa mielenterveys – ja päihdepalvelujen palvelurakenteen muutosta perusterveydenhuollon suuntaan. Hoidon saatavuutta, jatkuvuutta, moniasiakkuuksien hallintaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kehitetään.

Tärkeänä osana kokonaisuutta on myös palvelusetelin käytön laajentaminen kotihoidossa ja vammaispalveluissa.

Tarkoituksena on parantaa vanhusten avopalveluiden toiminnanohjausta. Tavoitteena on nostaa kotihoidon asiakastyöhön käytettyä työaikaa. Tämä voi toteutua uusien työtapojen ja välineiden käyttöönoton myötä.

Yhtenä tavoittena kokonaisuudessa on kaatumisten ja niistä aiheutuvien murtumien mm. lonkkamurtumien ennaltaehkäisyyn liittyvä osahanke. Tämä toteutetaan tiivissä yhteistyössä terveyskioskin kanssa, joka on ehkä kaupunkilaisille se näkyvin osa laajaa peruspalvelut muutoksessa- hanketta.

Kauppakeskukseen aukaistaan palvelupiste, joka on avoinna kaikille kaupunkilaisille ilman ajanvarausta. Matalan kynnyksen toiminnassa palvelujen saatavuus ja tavoitettavuus paranevat. Kioskissa ammattilainen ohjaa, auttaa ja neuvoo. Toimipiste sisältää tietoliikenneyhteydet julkisten toimijoiden terveystietojärjestelmiin. Yhteispalvelumahdollisuus lisää palvelujen peittävyyttä ja ohjaa satunnaisia palvelutarpeita matalan kynnyksen rakenteen piiriin.

Kioski on nykyaikaista palvelua parhaimmillaan. Se palvelee nuoria ja iäkkäitä kaupunkilaisia erilaistamatta ja helposti. Sisäisen turvallisuutemme uhkana olevaa syrjäytymistäkin voidaan estää matalan kynnyksen toiminnoilla.

Peruspalvelut muutoksessa- hanke on laaja-alainen kehittämiskokonaisuus, joka tähtää arjessa tapahtuvaan sisällölliseen uudistamiseen koskien sekä ehkäisevän työn, asiakaspalvelun ja prosessinäkökulman sisältöjä. Hankkeeseen kaupunginhallitukselta haettava kehittämisraha on suunniteltu käytettäväksi mm.yhteishankkeiden kuntarahoitusosuuksiin. Toiminnan sisällöllinen uudistus palvelee kaupunkilaisen etua myös tuottavuusnäkökulmasta.